ลงโฆษณาที่นี้ ลุ้นรับเงินคืน เมื่อลงโฆษณาเกิน 1000 บาทขึ้นไปPrint this page

ทำลูกธนู

Source ItemProduction(s)
Old Blue Box Sharp Arrow x 50 ,
Sleep Arrow x 50
Dead Branch Mute Arrow x 40
Amulet Cursed Arrow x 40
Empty Bottle Iron Arrow x 2
Emperium Immaterial Arrow x 600 ,
Oridecon Arrow x 600 ,
Mute Arrow x 600
Yellow Gemstone Stone Arrow x 30 ,
Sleep Arrow x 1
Red Gemstone Cursed Arrow x 1 ,
Rusty Arrow x 10 ,
Poison Arrow x 1
Blue Gemstone Crystal Arrow x 30 ,
Frozen Arrow x 1
Cursed Ruby Cursed Arrow x 50 ,
Sleep Arrow x 10
Cracked Diamond Sharp Arrow x 50
Rough Oridecon Oridecon Arrow x 50
Rough Elunium Steel Arrow x 200 ,
Stun Arrow x 5
Tree Root Arrow x 7
Scorpion Tail Rusty Arrow x 3
Jellopy Arrow x 4
Garlet Iron Arrow x 12
Scell Steel Arrow x 8
Zargon Silver Arrow x 50
Tooth of Bat Shadow Arrow x 1
Wolf Claw Iron Arrow x 15
Orc's Fang Steel Arrow x 5 ,
Stone Arrow x 10 ,
Iron Arrow x 30
Evil Horn Stun Arrow x 5 ,
Flash Arrow x 10 ,
Shadow Arrow x 20
Venom Canine Poison Arrow x 1
Bee Sting Rusty Arrow x 1
Horn Iron Arrow x 35
Cactus Needle Arrow x 50
Gill Crystal Arrow x 50 ,
Iron Arrow x 80
Decayed Nail Rusty Arrow x 1 ,
Shadow Arrow x 1
Horrendous Mouth Shadow Arrow x 5
Stinky Scale Poison Arrow x 1
Heroic Emblem Stun Arrow x 5 ,
Oridecon Arrow x 1
Gold Flash Arrow x 50 ,
Oridecon Arrow x 50
Oridecon Oridecon Arrow x 250
Elunium Steel Arrow x 1000 ,
Stun Arrow x 50
Red Blood Fire Arrow x 2000
Crystal Blue Crystal Arrow x 500
Wind of Verdure Arrow of Wind x 500
Green Live Stone Arrow x 500
Flame Heart Fire Arrow x 6000 ,
Mute Arrow x 5
Mystic Frozen Crystal Arrow x 1500 ,
Frozen Arrow x 5
Rough Wind Arrow of Wind x 1500 ,
Sleep Arrow x 5
Great Nature Stone Arrow x 1500 ,
Flash Arrow x 5
Iron Iron Arrow x 100
Steel Steel Arrow x 100
Star Crumb Flash Arrow x 30
Star Dust Flash Arrow x 10
Iron Ore Iron Arrow x 50
Coal Shadow Arrow x 8
Phracon Iron Arrow x 50
Emveretarcon Silver Arrow x 40 ,
Iron Arrow x 200
Mole Claw Stone Arrow x 60 ,
Iron Arrow x 50
Trunk Arrow x 40
Dokebi Horn Shadow Arrow x 2 ,
Iron Arrow x 40
Porcupine Quill Arrow x 70 ,
Stone Arrow x 30
Mantis Scythe Sharp Arrow x 1
Dragon Canine Oridecon Arrow x 1 ,
Iron Arrow x 50
Little Evil Horn Cursed Arrow x 2 ,
Iron Arrow x 50
Lantern Iron Arrow x 80
Orc Claw Steel Arrow x 10
Zenorc's Fang Rusty Arrow x 5
Ancient Tooth Steel Arrow x 20 ,
Crystal Arrow x 300
Fang Silver Arrow x 40 ,
Sharp Arrow x 2
Reins Steel Arrow x 50 ,
Iron Arrow x 100
Fine-grained Trunk Arrow x 20
Solid Trunk Arrow x 20
Barren Trunk Arrow x 20
Clock Hand Arrow x 100 ,
Sleep Arrow x 5
Manacles Steel Arrow x 50
Unicorn Horn Silver Arrow x 1000
Opera Masque Steel Arrow x 200 ,
Mute Arrow x 40
Mr. Scream Steel Arrow x 300 ,
Sharp Arrow x 200
Welding Mask Steel Arrow x 200 ,
Stun Arrow x 40
Glittering Jacket Flash Arrow x 1000
Wooden Mail Arrow x 700 ,
Iron Arrow x 500
Wooden Mail Arrow x 1000 ,
Iron Arrow x 700
Silver Robe Silver Arrow x 700
Silver Robe Silver Arrow x 1000 ,
Immaterial Arrow x 10
Shackles Steel Arrow x 50 ,
Iron Arrow x 700
Matyr's Leash Steel Arrow x 100 ,
Arrow of Wind x 150 ,
Sharp Arrow x 10
Fin Helm Steel Arrow x 200 ,
Crystal Arrow x 600
Ogre Tooth Steel Arrow x 30 ,
Rusty Arrow x 5
Stiff Horn Stun Arrow x 2
Tail of Steel Scorpion Steel Arrow x 250 ,
Poison Arrow x 1
Young Twig Mute Arrow x 1000
Loki's Whispers Shadow Arrow x 1000
Mother's Nightmare Cursed Arrow x 1000
Foolishness of the Blind Flash Arrow x 200
Old Hilt Oridecon Arrow x 1000
Blade of Darkness Sharp Arrow x 600 ,
Shadow Arrow x 200
Bloody Edge Cursed Arrow x 200 ,
Sharp Arrow x 600
Lucifer's Lament Stun Arrow x 800 ,
Sleep Arrow x 800 ,
Mute Arrow x 400
Key of the Clock Tower Oridecon Arrow x 50
Key of the Underground Shadow Arrow x 100
Matchstick Fire Arrow x 3000
Fang of Garm Crystal Arrow x 300