ลงโฆษณาที่นี้ ลุ้นรับเงินคืน เมื่อลงโฆษณาเกิน 1000 บาทขึ้นไปPrint this page

ยาแอส และอื่นๆ

Poison Bottle, Holy Water, Elemental Converter

ProductionSource Item(s)Other Requirements
Holy Water Empty Bottle x 1Skill: Aqua Benedicta Level 1

Poison Bottle Berserk Potion x 1 +
Empty Bottle x 1 +
Venom Canine x 1 +
Bee Sting x 1 +
Cactus Needle x 1 +
Karvodailnirol x 1 +
Poison Spore x 1
Skill: Create Deadly Poison Level 1

Flame Elemental Converter Scorpion Tail x 3 +
Blank Scroll x 1
Skill: Create Converter Level 1

Frost Elemental Converter Snail's Shell x 3 +
Blank Scroll x 1
Skill: Create Converter Level 1

Seismic Elemental Converter Horn x 3 +
Blank Scroll x 1
Skill: Create Converter Level 1

Lightning Elemental Converter Rainbow Shell x 3 +
Blank Scroll x 1
Skill: Create Converter Level 1


Previous page: ทำลูกธนู
Next page: Monster DB