ประเภทอาวุธ VS ขนาดมอน

Weapon Type Small Medium Large
Bare Fist 100 100 100
Dagger 100 75 50
One-handed Sword 75 100 75
Two-handed Sword 75 75 100
One-handed Spear 75 75 100
Two-handed Spear 75 75 100
One-handed Axe 50 75 100
Two-handed Axe 50 75 100
Mace 75 100 100
Staff 100 100 100
Bow 100 100 75
Claw / Knuckle 100 75 50
Musical Instrument 75 100 75
Whip 75 100 50
Book 100 100 50
Katar 75 100 75
Revolver 100 100 100
Rifle 100 100 100
Shotgun 100 100 100
Gatling Gun 100 100 100
Grenade Launcher 100 100 100
Fuuma Shuriken 100 100 100